Agnieszka Łyp Chmielewska

adwokat

Z zawodu jestem prawnikiem, a z pasji hodowcą, czynnym zawodnikiem agility, miłośnikiem rasy corgi. Kancelarię adwokacką prowadzę w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sienkiewicza 14...
[Więcej >>>]

Umowy dla hodowców +48 799 030 205

Co dalej z ZKWP – czyli słów kilka o wniosku o ustanowienie kuratora

Agnieszka Łyp-Chmielewska12 listopada 2019Komentarze (0)

Jak wiecie jestem czynnym zawodnikiem agility. W ten weekend w Warszawie odbywały się Mistrzostwa Polski. W oczekiwaniu na swój bieg zobaczyłam, że na komunikatorze (tak jestem w stałym kontakcie z moimi klientami 😉 ) mam wiadomość od hodowczyni. Agility jest sportem który w głównej mierze polega na oczekiwaniu na swój bieg trwający 30 sekund, więc zaciekawiona spojrzałam na załączony do wiadomości link. Ku mojemu zdziwieniu było to ponad 10 stron pisma procesowego skierowanego do Sądu Rejestrowego w Warszawie pt. Wniosek o uchylenie, stwierdzenie nieważności i nieistnienia uchwały władz Związku Kynologicznego w Polsce oraz o ustanowienie kuratora dla Związku Kynologicznego w Polsce. Z informacji od innych hodowców dowiedziałam się, że link ten pojawił się również w internecie i mediach społecznościowych.

Dla osób które nie czytały wniosku (jego omówienie poniżej) załączam link – https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://ilawyer.nazwa.pl/wordpress/wpn_zkwp/wp-content/uploads/2019/11/wniosek-o-kuratora-dla-zkwp.pdf

Zapewne wiele osób zastanawia się co taki wniosek Prezydenta Warszawy oznacza dla nas hodowców oraz członków ZKWP.

Zacznijmy jednak od początku.

Sytuacja prawna Związku Kynologicznego w Polsce

ZKWP jest dobrowolnym stowarzyszeniem działającym w oparciu o ustawę Prawo o stowarzyszeniach (dalej: ustawa). Stowarzyszenie pomimo iż jest samorządne, co oznacza że posiada swoje władze, oddziały, organy itp. podlega nadzorowi zgodnie z art 8 ustawy. Organem nadzorującym jest (w przypadku ZKWP) Prezydent Miasta Warszawy, ponieważ to w Warszawie nasze stowarzyszenie ma siedzibę (chociaż jak wynika z wniosku – siedziba jest w dwóch miejscach, ale o tym za chwilę).
Organ nadzoru ma następujące uprawnienia (art. 25 Ustawy):

Organ nadzorujący ma prawo w wyznaczonym terminie żądać:
1) dostarczenia przez zarząd stowarzyszenia odpisów uchwał walnego zebrania członków (zebrania delegatów);
2) niezbędnych wyjaśnień od władz stowarzyszenia.

Każdy kto przeczytał wniosek skierowany do Sądu zauważył iż organ nadzorujący korzysta z wielu swoich uprawnień kontrolnych.
Zgodnie z art. 29 Ustawy Sąd na wniosek organu nadzoru może:

 1. udzielić upomnienia władzom stowarzyszenia,
 2. uchylić niezgodną z prawem lub statutem uchwałę stowarzyszenia,
 3. rozwiązać stowarzyszenie, jeżeli jego działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie prawa albo postanowień statutu i nie ma warunków do przywrócenia działalności zgodnej z prawem lub statutem.

Organ nadzorujący, czyli Prezydent Warszawy domaga się również ustanowienia dla stowarzyszenia kuratora. Możliwość taką daje mu art. 30 Ustawy:

1. Jeżeli stowarzyszenie nie posiada zarządu zdolnego do działań prawnych, sąd, na wniosek organu nadzorującego lub z własnej inicjatywy, ustanawia dla niego kuratora.

2. Kurator jest obowiązany do zwołania w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy walnego zebrania członków (zebrania delegatów) stowarzyszenia w celu wyboru zarządu. Do czasu wyboru zarządu, kurator reprezentuje stowarzyszenie w sprawach majątkowych wymagających bieżącego załatwienia.

2a. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek organu nadzorującego lub z własnej inicjatywy, sąd może przedłużyć okres, na jaki został ustanowiony kurator, nie dłużej niż o 6 miesięcy, jeżeli jego czynności nie mogły zostać zakończone przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 2.

3. Wynagrodzenie kuratora pokrywa się z majątku stowarzyszenia.

Nie możemy również pomijać faktu, iż ZKWP zrzeszone jest w FCI, która również przewiduje swoje regulacje.
Zgodnie z brzmieniem punktu 14 Statutu FCI:

Komitet Generalny ma możliwość tymczasowego zawieszenia wszystkich bądź części
praw Członka bądź Partnera, ze skutkiem natychmiastowym, w następujących
przypadkach:
a) ustawicznego drobnego naruszenia przez Członka bądź Partnera postanowień
Regulaminów.
b) Niezastosowania się do wymogu podjęcia działań reakcji na pisemne ostrzeżenie
przesłane prze Komitet Generalny do swojego Członka bądź partnera;
c) Poważne naruszenie Regulaminów przez Członka bądź partnera;
d) Gdy działanie Członka czy partnera jest niezgodne z celami Stowarzyszenia oraz/lub
jeśli jest ono szkodliwe dla Stowarzyszenia lub któregoś jego Członków bądź
Partnerów;
e) Jeśli Członek bądź Partner nie uiści należytej opłat zgodnie z planem płatności
odpowiednim dla każdego Członka czy Partnera, bądź jakiejkolwiek innej kwoty
należnej Stowarzyszeniu przez okres dłuży niż 4 miesiące od otrzymania faktury oraz
pomimo otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty przesłanego przez Biuro
Główne mailem lub pocztą poleconą (za potwierdzeniem odbioru) dającym
dodatkowe 30 dni na dokonanie płatności.
14.2. Zawieszeni Członkowie i Partnerzy przestają korzystać z praw wynikającym z
Członkostwa bądź Partnerstwa. Jednakże są oni zobligowani do wypełnienia
wszelkich zobowiązań względem Stowarzyszenia wynikających z niniejszego
Statutu.
14.3. Decyzja o zawieszeniu Członka bądź Partnera podjęta przez Komitet Generalny jest
ważna dopóki Komitet nie postanowi inaczej, bądź w przypadku Członków, dopóki
Zjazd Generalny nie podejmie innej decyzji po przedstawieniu sprawy przez Komitet
Generalny wraz z podaniem powodów zawieszenia.
Członek bądź Partner którego sprawa dotyczy ma prawo do przedstawienia swojego
stanowiska odnośnie przewidywanego zawieszenia w formie pisemnego oświadczenia
skierowanego do Komitetu Generalnego bądź Zjazdu Generalnego.
Komitet Generalny jest zobowiązany do powiadomienia Członków i Partnerów jak tylko
otrzyma
Na piśmie stanowisko kwestionowanego Członka bądź Partnera.
14.4. Zawieszony Członek bądź Partner nie ma prawa ubiegać się o jakąkolwiek finansową
rekompensatę za podjęte decyzje opisane w tym punkcie.

Statu FCI przewiduje również możliwość wykluczenia Członka lub Partnera, ale nie będziemy tutaj zło wróżyć 🙂

Wniosek skierowany do Sądu

Prezydent Warszawy we wniosku skierowanym do Sądu domaga się uchylenia Uchwał Zjazdu Delegatów w przedmiocie zmiany statutu oraz stwierdzenia nie istnienia innych uchwał w zakresie m.in. wyboru zarządu, udzielenia absolutorium itp.

Z treści uzasadnienia wniosku dowiadujemy się, że organ nadzoru domagał się od władz ZKWP stosownych wyjaśnień, a więc skorzystał z uprawnień opisanych w art. 29 Ustawy. Organ Nadzoru miał zastrzeżenia co do sposobu zwołania Zjazdu Delegatów oraz podjętych uchwał w przedmiocie zmiany statutu.

Z uzasadnienia wniosku wynika również iż w ramach jednego stowarzyszenia działały dwa zarządy – jedne z 2017 roku a drugi z 2019 roku. Co zabawniejsze oba te zarządu podawały inny adres korespondencyjny oraz składały osobne pisma. Nie można się dziwić iż organ nadzoru powziął stosowne wątpliwości i wystąpił do Sądu Rejestrowego z wnioskiem o ustanowienie kuratora oraz uchylenie poszczególnych uchwał lub uznanie ich za nieistniejące (w znaczeniu prawnym są to dwie odrębne instytucje).

Organ nadzoru kwestionuje poprawność zmiany statutu, a w konsekwencji również pozostałe powzięte uchwały.

Prezydent Warszawy uważa również iż w chwili obecnej nasze stowarzyszenie nie jest w sposób prawidłowy reprezentowane. Istnieją dwa zarządu, a każdy z nich widzi swoją pełną legitymizację do działań. Konsekwencją tego jest wniosek o powołanie kuratora dla stowarzyszenia.

Kurator w stowarzyszeniu

Kurator w stowarzyszeniu zobligowany jest do zwołania organu powołującego zarząd w celu dokonania jak najszybszego wyboru zarządu stowarzyszenia. Do chwili powołania zarządu to kurator reprezentuje stowarzyszenie i działa w jego imieniu.

Czy są jakieś konsekwencje dla nas jako hodowców?

Wydaje się iż z perspektywy prawa powszechnie obowiązującego raczej nie. Większość hodowców przywykła już do myśli iż istnieją dwa zarządy 🙂 Kurator będzie jedynie dążył do wyboru nowego zarządu, o ile Sąd uzna za konieczne jego powołanie. W mojej ocenie hodowcy w tym zakresie nie powinni czuć przerażenia i trwogi. Oczywiście wydaje się iż mogą być jakieś przestoje w działaniu ZKWP ale nie sądzę aby to były jakieś negatywne konsekwencje.

Działania FCI w stosunku do ZKWP

To czego każdy z hodowców bardziej powinien się obawiać to ewentualne działania ze strony FCI.

Nie posiadam informacji czy FCI zamierza takie działania podjąć czy też nie. Jednakże dla hodowców byłyby to znacznie dotkliwsze konsekwencje aniżeli kurator z Sądu.

Jeśli macie jakieś pytania lub przemyślenia piszcie w komentarzach 🙂

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Prawa Kynologicznego Adwokat Agnieszka Łyp-Chmielewska w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Prawa Kynologicznego Adwokat Agnieszka Łyp-Chmielewska w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: