Agnieszka Łyp Chmielewska

adwokat

Z zawodu jestem prawnikiem, a z pasji hodowcą, czynnym zawodnikiem agility, miłośnikiem rasy corgi. Kancelarię adwokacką prowadzę w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sienkiewicza 14...
[Więcej >>>]

Umowy dla hodowców +48 799 030 205

Nowy rok i nowe opłaty dla hodowców psów uznawanych za rasy agresywne?

Agnieszka Łyp-Chmielewska26 stycznia 20222 komentarze

Siedząc dziś przy komputerze i pijąc kawę w ciągu dnia odebrałam telefon od mojego znajomego, który hoduje psy uznawane za rasy agresywne z pytaniem – czy widziałam, że niektóre gminy w tym roku ustaliły opłatę za wydanie pozwolenia na prowadzenie hodowli na kwotę 616 zł. Powiedziałam szczerze, że nie, że przecież do tej pory opłata za wydanie pozwolenia/zezwolenia była tożsama z pozwoleniem trzymanie psa rasy agresywnej i wynosiła 82 zł.

Zaczęłam drążyć temat i faktycznie – w wielu gminach pojawiła się dwojaka informacja:

 • uzyskanie pozwolenia/zezwolenia na trzymanie psa uznawanego za rasę agresywną – opłata skarbowa 82 zł,
 • uzyskanie pozwolenie/zezwolenia na prowadzenie hodowli psów ras uznawanych za agresywne – opłata skarbowa 616 zł.

Dla przykładu gminy w których takie rozróżnienie jest wprowadzone:

 1. https://warszawa19115.pl/-/zezwolenia-na-prowadzenie-hodowli-utrzymywanie-psa-rasy-uznawanej-za-agresywna
 2. https://um.bydgoszcz.pl/sprawa/wydanie-zezwolenia-na-prowadzenie-hodowli-lub-utrzymywania-psow-ras-uznawanych-za-agresywne/
 3. https://bip.wronki.pl/uzyskanie-zezwolenia-na-utrzymywanie-psa-lub-prowadzenie-hodowli-psow-rasy-uznawanej-za-agresywna.html
 4. https://bip.um.pruszkow.pl/artykuly/193/zezwolenie-na-prowadzenie-hodowli-utrzymywanie-psa-rasy-uznawanej-za-agresywna
 5. http://milejewo-ug.bip-wm.pl/public/?id=117631

Dla przykładu gminy w których takie rozróżnienie nie zostało wprowadzone:

 1. https://bip.malopolska.pl/ugoswiecim/Article/get/id,1033057.html
 2. https://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/8246/zezwolenie-na-prowadzenie-hodowli-lub-utrzymywanie-psa-rasy-uznawanej-za-agresywna
 3. https://eboi.reda.pl/karty-uslug/pokaz/92/zezwolenie-na-prowadzenie-hodowliutrzymanie-psa-rasy-uznawanej-za-agresywna

Opłata skarbowa za prowadzenie hodowli psów uznawanych za rasy agresywne

Dla jasności wpisu – poniżej lista ras uznawanych za agresywne zgodnie z rozporządzaniem:

 1. amerykański pit bull terrier
 2. pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);
 3. buldog amerykański;
 4. dog argentyński;
 5. pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);
 6. tosa inu;
 7. rottweiler;
 8. akbash dog;
 9. anatolian karabash;
 10. moskiewski stróżujący;
 11. owczarek kaukaski.

Zgodnie z art. 10 ustawy o ochronie zwierząt osoba prowadząca hodowlę lub posiadając psa uznawanego za rasę agresywną powinna uzyskać odpowiednie zezwolenie od organów samorządowych – wójta, prezydenta miasta czy burmistrza.

Co ważne rozstrzygniecie o wydaniu zezwolenia lub jego odmowę lub cofniecie wydaje się w formie decyzji administracyjnej, czyli zastosowanie znajdują przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Dlaczego to tak ważna informacja – o tym poniżej.

Dotychczas osoby prowadzące hodowlę lub zamierzające ją prowadzić występowały o zezwolenie podobnie jak osoby posiadające psa uznawanego za rasę agresywną. Wniosek o zezwolenie podlegał opłacie skarbowej w wysokość 82 zł. Jednak od tego roku (przynajmniej według mojej wiedzy) niektóre gminy postanowiły wprowadzić odrębną opłatę dla osób prowadzących hodowlę psów uznawanych za rasy agresywne w wysokości 616 zł.

Podstawą prawną wprowadzenia opłat skarbowej jest ustawa o opłacie skarbowej – dla dociekliwych – http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20062251635/U/D20061635Lj.pdf

Do ustawy załączony jest załącznik – tabela wysokości opłat skarbowych za poszczególne czynności, w tym za wydanie zezwolenia na posiadanie psa uznawanego za rasę agresywną w wysokości 82 zł – pkt 44 podpunkt 2 załącznika do ustawy. W tym samym punkcie załącznika ale w podpunkcie (punkt 44 podpunkt 1) określona jest wysokość opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia/pozwolenia związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej w wysokości 616 zł. 

I tutaj pojawia się nasz problem prawny – czy każda hodowla będzie podlegała pod pojęcie działalności gospodarczej i będzie zobowiązana do uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 616 zł?

Czy hodowla psów rasowych traktowana jest jako działalność gospodarcza?

Uważam, że jest to bardzo dobre pytanie, na które na dzień dzisiejszy prawnie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Zapytacie dlaczego? A to dlatego, że hodowlę psów rasowych możemy prowadzić w dwóch formach – jako dział specjalny produkcji rolnej oraz jako działalność gospodarczą np. jednoosobową (zob. – Formy prawne prowadzenia hodowli psów rasowych w Polsce).

Oczywiście hodowle psów ras uznawanych za agresywne, które prowadzone są w formie np. jednoosobowej działalności gospodarczej i znajdują się na obszarze gminy, która uznała za zasadne wprowadzenie opłaty skarbowej w wysokości 616 zł nie będą miały innej możliwości jak tylko taką opłatę ponieść (w mojej ocenie opłacie takiej podlegają od samego początku – czyli powinni ją ponosić już od długiego czasu jako opłatę skarbową za wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej!).

Problem pojawia się przy hodowlach prowadzonych w ramach działu specjalnego produkcji rolnej. Jak wiecie działa specjalny produkcji rolnej jest to termin prawniczy, który powstał na potrzeby podatkowe.

Definicja działalności gospodarczej ukonstytuowana jest w ustawie prawo przedsiębiorców (art. 3) – „Działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.”

Jak już wspomniałam na początku – problemu ze zdefiniowaniem hodowli jako działalności gospodarczej nie będziemy mieli w przypadku hodowli prowadzonych jako jednoosobowa działalność gospodarcza!

Pytanie jak do tej definicji ma się dział specjalny produkcji rolnej. I tutaj aby odpowiedzieć na to pytanie musimy sięgnąć do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w której znajdujemy definicję działalności rolniczej.

art. 2 pkt 2 – Działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej: miesiąc – w przypadku roślin, 16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek, 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego, 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt- licząc od dnia nabycia.

Równocześnie ustawa ta wyłącza z działalności rolniczej działy specjalne produkcji rolnej.

I właśnie w tym miejscu przechodzimy do najważniejszego problemu prawnego – czy hodowle prowadzone w ramach działu specjalnego produkcji rolnej (forma wybrana na potrzeby podatkowe) są działalnością gospodarczą czy też taką nie są.

Zastosowanie zasad logiki prawniczej mówiłoby nam (straszny przedmiot na studiach hihihi), że skoro zbioru A (działu specjalnego produkcji rolnej) nie klasyfikujemy do zbioru B (działalności rolniczej) to pozostaje nam zakwalifikowanie do zbioru C (czyli działalności gospodarczej).

Hodowla psów rasowych jako działalność o charakterze profesjonalnym

Przyznam, że kilka lat wstecz w pełni broniłam poglądu, że dział specjalny produkcji rolnej można przy ewentualnym sporze sądowym traktować jako działalność amatorską – w końcu nie jest się formalnie przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG. Jednak na dzień dzisiejszy większość orzeczeń sądowych w sprawach z rękojmi wskazuje, że hodowca psów rasowych jest podmiotem profesjonalnym prowadzącym działalność o charakterze ciągłym, zorganizowanym a przed wszystkim zarobkowym. Ponadto hodowle zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zwierząt podlegają rejestracji w odpowiednim stowarzyszeniu – co również w pewien sposób konstytuuje ich charakter profesjonalny. Wielu hodowców broni się zapisami w statutach stowarzyszeń, które wskazują na amatorski charakter hodowli – pamiętajcie, że przepisy prawa stowarzyszeniowego są najniżej w hierarchii aktów prawnych.

Reasumując – uważam, że Urzędy Gminy mogą uznać hodowlę psów ras agresywnych za działalność i pobierać opłatę 616 zł. 

Mam zapłacić 616 zł za pozwolenie – co mogę zrobić?

Jeśli czytaliście uważnie artykuł, na samym początku napisałam, że zezwolenie na prowadzenie hodowli psów uznawanych za rasy agresywne jest wydawane w formie decyzji administracyjnej. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ zastosowanie znajdą przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

Myślę, że procedurę otrzymania pozwolenia znacie, a jeśli nie to odsyłam do wytycznych, które dostępne są na stronie każdej gminy. Dla przykładu (uważam, że Warszawa ma to bardzo jasno rozpisane) https://warszawa19115.pl/-/zezwolenia-na-prowadzenie-hodowli-utrzymywanie-psa-rasy-uznawanej-za-agresywna

Wraz z dokumentami składamy potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej. Jeśli nie dołączymy opłaty skarbowej lub jeśli wykonamy ją w niewłaściwej wysokości (czyli 82 zł zamiast 616 zł) zgodnie z art. 64 kodeksu postępowania administracyjnego (kpa) zostaniemy wezwani do uzupełnienia braków w terminie nie krótszym niż 7 dni – jeśli braki nie zostaną uzupełnione w terminie to wniosek pozostawia się bez rozpoznania.
Jeśli Urząd uzna, że powinniśmy wnieść opłatę 616 zł – to w wezwaniu do usunięcia braków wezwie nas do jej uiszczenia. I wtedy możemy zacząć polemizować z organem czy żądanie to jest zasadne czy też nie 🙂 

 

*****

A was zapraszam do działu Szkolenia abyście mogli zapoznać się z ofertą naszych aktualnych szkoleń 🙂

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Prawa Kynologicznego Adwokat Agnieszka Łyp-Chmielewska w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Gerard 26 stycznia, 2022 o 22:33

  Nie wiem czemu już nie zaskakują mnie podwyżki i to w takich kwotach … Znając życie, polemika z urzędnikami dlaczego mam zapłacić 616 zł zamiast 82 zł za wiele nie da.

  Odpowiedz

  Agnieszka Łyp-Chmielewska 27 stycznia, 2022 o 09:34

  Dzień dobry,

  dziękuje za komentarz.
  Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje kilka możliwości odwoławczych, także uważam, że zawsze można spróbować.

  pozdrawiam

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Prawa Kynologicznego Adwokat Agnieszka Łyp-Chmielewska w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: